Δεσμευση Ποιότητας

Για την Courbi ΑΕ, η ποιότητα αποτελεί προ- τεραιότητα σε κάθε ένα από τα τμήματα που αποτελούν την εταιρεία.

Στόχος της συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις εταιρικές διαδικασίες είναι η ικανοποίηση των πελατών.

Για να εξασφαλιστεί, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα:
• Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008
• Δήλωση συμμόρφωσης CE για όλα τα προϊόντα.
• Διεξαγωγή αυστηρών και συστηματικών ελέγχων σε ιδιόκτητο πιστοποιημένο εργαστήριο.
• Μόνιμη συνεργασία με εξωτερικά διαπιστευμένα για την οδηγία LVD 2006/95/ΕΚ εργαστήρια (ΕΛΚΕΠΗΥ – LABOR)
• Εφαρμογή συστήματος ελέγχου της παραγωγής (Random Control) σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, σε συνεργασία πάντα με το πιστοποιημένο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Ηλεκτρολογικού Υλικού (ΕΛΚΕΠΗΥ).